Silikonowa żywica izolacyjna

SK-419

Przezroczysta silikonowa żywica izolacyjna do paneli słonecznych

Silicon SK-419 – to dwuskładnikowa guma- uszczelniacz utwardzany na zimno. Posiada wysoką odporność na wilgoć i wstrząsy i elektrostabilność. Kauczuk silikonowy Silicon SK-419 przeznaczony jest do uszczelniania różnych urządzeń radiowych i elektrycznych. Szczeliwo silikonowe Silicon SK-419 nie jest przeznaczone do stosowania w produkcji żywności i stomatologii.

Podstawą jest jednorodna, lepko-płynna przezroczysta ciecz. Katalizatorem jest żółto-przezroczysta ciecz. W utwardzonej postaci, żywica silikonowa Silicon SK-419 posiada achromatyczny przezroczysty kolor.

Podane w tym opisie cechy są typowe i dla każdej poszczególnej partii, mogą nieznacznie różnić
się od wymienionych poniżej.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Przed
wulkanizacja
Wygląd Achromatyczny
przezroczysty
  Lepkość w 25 °C, mPa∙s 1700
  Stosunek składników, podstawa: utwardzacz 100:10
  Gęstość, w 25 °C, g/cm3 0,97
Czas życia przy 25 °С, min.   150
Czas utwardzania powierzchni w 25 °C, godz., nie więcej, niż   24
Po wulkanizacji Czas aktywacji właściwości elektroizolacyjnych, godz., nie więcej, niż 72
  Twardość wg Shore A 19
  Warunkowa wytrzymałość przy zerwaniu, Mpa 0,5
  Wydłużenie na rozciąganie, % 100
  Odporność na rozdarcie, kN/m 2,1
  Właściwa przewodność cieplna, W·m⁻¹·К⁻¹ 0,2
  Wytrzymałość elektryczna, w temperaturze 25 °C, kV/mm 20
  Rezystywność przepięciowa, Ω∙cm 1,0×1013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proces przetwarzania:

Przed użyciem dokładnie wymieszaj podstawę, ponieważ możliwe jest jej oddzielenie od napełniacza w trakcie dłuższego przechowywania. Zważ 100 części podstawy i 10 części utwardzacza (katalizatora) w czystym pojemniku. Mieszać kompozycję, aż katalizator zostanie całkowicie zdyspergowany w podstawie. Zaleca się mieszanie małych porcji w celu dokładniejszego wymieszania podstawy i katalizatora. Mieszanie można wykonać ręcznie lub mechanicznie.

Jeśli konieczne jest usunięcie pęcherzyków powietrza, zalecamy korzystanie z komory próżniowej. W takim przypadku, wybierając pojemnik do mieszania składników, należy wziąć pod uwagę, że podczas odgazowywania mieszanina zwiększy swoją objętość w 2-3 razy, a następnie będzie osiadać.

Po wymieszaniu składników, mieszanina stopniowo zyskuje lepkość i po 30 minutach w 25 °C powinna wzrosnąć w dwa razy. Jednak w przypadku dużych objętości niewielka płynność może utrzymywać się do 12 godzin.

Dokładnie i natychmiast zamknąć katalizator prędko po użyciu, aby uniknąć hydrolizy.

Terminy oraz warunki przechowywania

Przechowywać w suchym, ciemnym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, unikając wody deszczowej i bezpośredniego wpływu promieni słonecznych.

Okres przechowywania: 6 miesięcy

Środki bezpieczeństwa

Silicon SK-419 nietoksyczny, jednak należy przestrzegać środków ostrożności w czasie pracy z produktami chemicznymi. Zaleca się pracować z produktem w rękawiczkach w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Szczególnie należy unikać kontaktu katalizatora ze skórą lub oczami. W przypadku kontaktu ze skórą należy natychmiast usunąć pozostałości i przemyć skórę wodą z mydłem. W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast wypłukać je wodą. Płukanie powinno odbywać się co najmniej 15 minut. Skontaktuj się z lekarzem.